TYSKE Hær mærker - marine - Flyvevåben.
  DAS HEER  
  Fellschirmjägertrupper Panzeraufklärungstrupper
Artillerietruppe Fernmeldetruppe Nachschubtruppe
Panzertruppe Panzertruppe Pioniertruppe
Panzergrenadiertruppe Heeresflugabwhrtruppe Feldjägertruppe
ABC-Abwehrtruppe Jägertruppe Fernspähtruppe
Instandsetzungstruppe Sanitägertruppe  
  Mangler  
Mangler Mangler  
Mangler   Mangler
Mangler Mangler Mangler